Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek jednostki

.

WSPR

31.12.2017

31.12.2018

Aktywa trwałe

8 432 714

7 744 997

I. Wartości niematerialne i prawne

15 221

5 073

II. Rzeczowe środki trwałe

8 417 493

7 739 924

1. Środki trwałe

8 417 493

7 739 924

1.1 Grunty

594 335

594 335

1.2 Budynki, lokale i obiekty

4 831 215

4 559 685

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

1 022 803

863 791

1.4 Środki transportu

965 449

1 058 282

1.5 Inne środki trwałe

1 003 691

663 831

Załączniki