Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek jednostki

WSPR

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

Aktywa trwałe

8 432 714

7 744 997

7 530 980

I. Wartości niematerialne i prawne

15 221

5 073

10 632

II. Rzeczowe środki trwałe

8 417 493

7 739 924

7 520 348

1. Środki trwałe

8 417 493

7 739 924

7 520 348

1.1 Grunty

594 335

594 335

594 335

1.2 Budynki, lokale i obiekty

4 831 215

4 559 685

4 321 664

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

1 022 803

863 791

674 540

1.4 Środki transportu

965 449

1 058 282

1 376 236

1.5 Inne środki trwałe

1 003 691

663 831

553 573

Załączniki