Wersja obowiązująca z dnia

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:

 • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2176),
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

Treści i załączniki Zarządzeń Dyrektora opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF, bądź Word. Do przeglądania tych dokumentów niezbędny jest bezpłatne programy AcrobatReader, bądź Word Viewer.

Osoby niewidome, a także np. osoby, którym ruchy spastyczne uniemożliwiają korzystanie z myszy, do nawigowania po stronie mogą używać samej klawiatury. Poniżej prezentujemy informacje o obsłudze strony przy pomocy najważniejszych klawiszy:

 • Tab - zastępuje kursor myszy, co pozwala przechodzić między kolejnymi aktywnymi elementami strony; każde wciśniecie Tab to przesunięcie się do przodu, na kolejny element;
 • Shift+Tab - działa jak Tab, ale „do tyłu”; każde wciśniecie Shift+Tab to przesunięcie się do tyłu, na poprzedni element;
 • Enter - zastępuje lewy przycisk myszy (przycisk akceptacji wyboru); wciskając enter, gdy zaznaczony został już link, otworzysz ten link i przejdziesz na nową stronę lub do nowego dokumentu; W przypadku menu, gdy dla danego elementu występuje podmenu, wciśnięcie enter powoduje rozwinięcie podmenu. W przypadku braku podmenu przycisk pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem.
 • Spacja - pozwala otworzyć artykuł, bądź listę artykułów znajdujących się pod danym odnośnikiem w przypadku, gdy dany element menu posiada podmenu.
 • Backspace - pozwala cofnąć się na poprzednio odwiedzoną stronę.

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Logo BIP pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.

Logo Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pozwala przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.

 

MENU PRZEDMIOTOWE

Dane podstawowe – znajdują się tu podstawowe informacje przedstawiające charakterystykę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego:

 1. Informacje podstawowe,
 2. Forma prawna,
 3. Statut podmiotu,
 4. Regulamin Organizacyjny,
 5. Regulamin Wynagradzania,
 6. Regulamin Pracy,
 7. Regulamin udzielania świadczeń socjalnych,
 8. Kodeks Etyczny
 9. Zarządzenia dotyczące oceny pracowniczej,
 10. Informacje o Radzie Społecznej działającej przy WSPR oraz o jej zadaniach,
 11. Informacja o majątku jednostki,
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej,
 13. Informacje dotyczące kontroli zewnętrznych.

 

Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, zakończonych oraz archiwalnych. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po numerze zamówienia, trybach realizacji zamówienia, rodzajach zamówień, dacie ogłoszenia, terminie składania ofert, tytule oraz statusie. Znajdziesz tu również Plan zamówień.

Oferty pracy – zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.

Konkursy ofert – zestawienie aktualnych konkursów, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie konkursów po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.

Kontakt – kontakt do podmiotu wraz z zestawieniem telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych. Znajdziesz tu również godziny przyjmowania interesantów, zdjęcie siedziby Stacji.

RODO – zakładka ta zawiera informacje o Inspektorze Danych Osobowych, a także informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP – zakłada zawiera adres elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu.

Skargi i wniosku – zakładka zawiera informacja na temat formy składania wniosków lub skarg, a także informację o ich rozpoznaniu.

Prawa Pacjenta – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące praw Pacjenta, a także telefony kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

System zarządzania jakością – zakładka zawierająca informacje o posiadanym przez Stację systemie zarządzania jakością ISO 9001.

 

INFORMACJE DZIEDZINOWE

Zabezpieczenie medyczny imprez/ opinie – zakładka zawiera szczegółowe informacje dotyczące wydawania opinii medycznych i zabezpieczenia imprez.

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych,

Projekty współfinansowane z UE – zakładka ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Ogłoszenia – wynajem pomieszczeń – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące nieruchomości stanowiących własność podmiotu ich sprzedaży, kupnie, itp.

Sprzedaż środków trwałych - w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące sprzedaży środków trwałych.

Archiwum  – tutaj zawarte są rejestry, ewidencje, a także archiwa tworzone i przechowywane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.

 

STOPKA

Dane teleadresowe– podstawowe dane teleadresowe do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u.

Informacje dodatkowe - tutaj znajdują się odnośniki do takich informacji jak instrukcja korzystania z BIP, informacje nieudostępnione (możliwość pobrania wniosku o udostępnienie informacji publicznych będących w posiadaniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek) oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (odnośnik do wzorów dokumentów umożliwiających złożenie wniosku do WSPR o ponowne wykorzystanie informacji publicznej).

Inne serwisy – odnośniki do innych serwisów powiązanych z Biuletynem Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.