Wersja obowiązująca z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 

Wstęp deklaracji

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28B

10-602 Olsztyn

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-31

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Skany wniosków wnoszonych do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • moduł wyszukiwania,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżniony kontrast odnośników,
 • odpowiedni kontrast.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-05-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Rubis, i.rubis@wspr.olsztyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 537 38 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zlokalizowana jest w budynkach przy ulicy Pstrowskiego 28B:

1.Budynek główny „B”, w którym mieści się administracja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jest 2 kondygnacyjny. Do budynku prowadzą 4 wejścia z czego jedno dla petentów od strony głównej budynku. Administracja mieści się na parterze. Wejście główne wyposażone jest w windę elektryczną oraz schody. Na parkingu dostępne jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (p.114), a szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.

2. Dział handlowo-usługowy i obsługi technicznej znajduje się w części „C”. Wejście od strony Stacji Kontroli Pojazdów

3. Do budynku „D” w którym znajdują się: Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek znajduje się po lewej stronie (brama wjazdowa) od strony ulicy Pstrowskiego.

4. W budynku "E" znajduje się Stacja Paliw. Wejście z możliwością wjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

5. Budynek "F" to myjnia samochodowa samoobsługowa 3-stanowiskowa.

Rys. 1 - Mapa - na wyżej wymienionym zdjęciu przedstawiony jest rysunek rozmieszczenia poszczególnych budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

 

Rys. 2 Na powyższych zdjęciach widnieją wejścia do budynków "B" i "D"

 

Rys. 3 Na zdjęciach widnieją budynki "E" i "F"

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób uprawnionych przy wykorzystaniu innych środków wspierających komunikowanie się

Od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do:

 • kontaktu ze Stacją za pomocą udostępnionych usług pozwalających na komunikowanie się,
 • załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
  w Olsztynie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:
  • poczta elektroniczna: sekretariat@wspr.olsztyn.pl,
  • faks pod numerem: 89 537 38 10,
  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 89 537 38 11
  • MMS/SMS: 530942727
 • Stacja zapewnia dostępność do tłumacza języka migowego on-line. Można z niej skorzystać na dwa sposoby:
  • podczas wizyty w Sekretariacie przy ulicy Pstrowskiego 28B w Olsztynie  – wystarczy podejść do pracownika Sekretariatu i zgłosić potrzebę skorzystania z usługi Tłumacza języka migowego on-line. Wówczas pracownik naszej firmy połączy się z tłumaczem języka migowego w celu kontynuowania rozmowy;
  • za pośrednictwem naszej strony lub na stronie tłumacz.migam.org (tłumacz zadzwoni w imieniu osoby niesłyszącej na numer kontaktowy Stacji i przetłumaczy rozmowę) – wystarczy, przy użyciu  komputera PC lub urządzenia mobilnego z systemem Android wyposażonego w kamerę oraz podłączonego do Internetu, kliknąć w link https://tlumacz.migam.org/wojew%C3%B3dzka-stacja-pogotowia-ratunkowego-enbHTtnhZIaILC5Hb9ks Wówczas tłumacz połączy się z pracownikiem naszej Stacji w celu kontynuowania rozmowy. Korzystanie z usługi Tłumacza języka migowego on-line jest możliwe za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej.
  • W obu przypadkach tłumacz pośredniczy w rozmowie, która odbywa się w czasie rzeczywistym, między osobą głuchą lub słabosłyszącą a pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
  • Usługa Tłumacza języka migowego on-line dostępna w godzinach: Poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00.
 • W Sekretariacie i Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowtonych dostępne są pętle indukcyjne, które przekazują do odbiorcy wzmocniony i ukierunkowany sygnał z mikrofonu mówcy. Niedosłyszący do odbioru z sygnału z pętli musi posiadać aparat słuchowy lub procesor dźwięku z opcją cewki telefonicznej (tzw. T-COIL).

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek, i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Możliwość wejscia do Stacji z psem asystującym.

 

Załączniki