Wersja obowiązująca z dnia

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

1)Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;

2) Informacji o swoim stanie zdrowia,

3) Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;

4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

5) zgłaszania działania niepożądanych produktów leczniczych;

6) poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;

8) Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;

9) poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

10) opieki duszpasterskiej,

11) przechowywania rzezy wartościowych w depozycie.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

Ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (czynna pn.-pt.: 9:00 – 21:00)

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Pacjenta