Wersja obowiązująca z dnia

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 902) z 6 września 2001 r., Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej bez pisemnego wniosku.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do właściwych merytoryczne Sekcji lub na adres Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie: ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu tychże informacji określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 902).

Wniosek w formie ustnej można złożyć w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie nie przewiduje przyjmowanie wniosków za pośrednictwem portali społecznościowych.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można wysyłać na adres e-mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

Załączniki