Wersja obowiązująca z dnia

Archiwum

1. W Składnicy Akt przechowuje się:

 • dokumentację medyczną,
 • dokumentację administracyjną.

2. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej określa:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 4 maja 2020 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876);
 • Ustawa  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304)

3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego prowadzi:

 • Rejstr skarg i wniosków,
 • Rejestr zarządzeń Dyrektora WSPR,
 • Rejestr doręczanej i wysyłanej korespondencji,
 • Ewidencję środków trwałych,
 • Ewidencję kontroli zewnętrznych,
 • Rejestr zamówień publicznych powyżej progów,
 • Rejestr postepowań poniżej 130 000 zł netto,
 • Rejestr uchwał Rady Społecznej,
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych;
 • Rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora.

 

3.1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wpisana jest do:

 • Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021823,
 • Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000015370