Wersja nieobowiązująca z dnia

Archiwum

Archiwum

1. W Składnicy Akt przechowuje się:

  • dokumentację medyczną,
  • dokumentację administracyjną.

2. Zasady przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej określa:

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);
  • Ustawa  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. z dnia 24 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1446)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)