Wersja nieobowiązująca z dnia

Kontrole zewnętrzne

 

Lp.

Data kontroli

Nazwa instytucji kontrolującej

Zakres przeprowadzonej kontroli

2021 rok

1

19.10.2021

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy BHP

2

30.09.2021

Prezydent Olsztyna

1. Zgodność Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów  NO/004/P z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym

2. Prawidłowość wykonywanych badań technicznych

3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji

2020 rok

1

08.07.2020

Prezydent Olsztyna

1. Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym

2. Prawidłowość wykonywanych badań technicznych

3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji

2019 rok

1

07.05 - 28.06.2019

NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie

Temat kontroli: Sprawdzenie spełnienia przez świadczeniodawcę/ współrealizatorów warunków określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 4.02.2019 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu RM oraz zarz.nr 14/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 7.02.2019 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju RM, w miejscach udzielania świadczeń.

2

08.07.20219 – 19.08.2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

Wydział Kontroli Płatników Składek

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

3

12.07.2019

Prezydent Miasta Olsztyn

Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust.3 ustawy;

Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji;

Prawidłowość pobierania opłat w ramach wykonywania badań  technicznych pojazdów;

Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami;

Zatrudnienie diagnostów- zgodność z zakresem prowadzonych badań

4

08.08.2019

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ocena funkcjonowania procedur kontroli zarządczej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji związanych z Wojewódzką Stacją Pogotowia ratunkowego w Olsztynie w latach 2016-2018

Ustalenie założeń organizacyjnych:

Zasady i sposób udostępniania dokumentów

Udzielanie informacji przez pracowników audytowanej jednostki

5

15.10.2019

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Kontrola jakości paliw oraz prawidłowości oznakowania dystrybutorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 660, ze zm.)

6

17.09-14.11.2019

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie innych miejsc zagrożeń, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi

7

29.10-25.11.2019

Marszałek Województwa warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przeprowadzenie kontroli planowej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarki finansowej oraz gospodarowanie mieniem w WSPR w Olsztynie

8

06.12.2019 -30.04.2020

NIK

Realizacja działalności leczniczej przez WSPR, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i warunków pracy personelu wykonującego tą działalność.