SZP.225-47.2020 „Zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych”

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia

SZP.225-47.2020 „Zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych”

  • Numer zamówienia SZP.225-47.2020
  • Status Archiwum
  • Rodzaj zamówienia Dostawy
  • Tryb zamówienia Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy
  • Termin składania ofert
  • Miejsce złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest:

 

ZAMAWIAJĄCY

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 

OGŁASZA

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

o wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro

 

NR SZP.225-47.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 20.07.2020 r.

„Zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych”

 

I Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych” , którego szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania tj. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.2. Termin dostawy przedmiotu umowy:  Strony ustalają na 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

 

II Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty:

2.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

III Kryteria oceny ofert:

3.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryterium oceny ofert:

 

Cena = (oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej) x 100%

 

IV Udzielenie zamówienia:

4.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz dołączy do oferty dokumenty wymagane m.in. w pkt.VI pkt 6.6.

 

V Wezwanie do uzupełnienia oferty:

5.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VI Opis sposobu przygotowywania oferty:

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania określone ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U.2019, poz. 1778).

6.5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie skanu lub formie pisemnej (oferta Wykonawca) sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 2 tj. Formularz Cenowy - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikiem nr 1 do formularza cenowego: Opis wymaganych parametrów technicznych
 i użytkowych przedmiotu zamówienia.
 Formularz cenowy  oraz załącznik do formularza muszą być podpisane przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

6.6. Wraz z ofertą winny być złożone w formie skanu – inne dokumenty:

6.6.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

6.6.2.  Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców.

6.6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

6.6.3.1 podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

6.6.3.2 osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

6.6.3.3 działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

 

6.6.4. OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  I UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do formularza cenowego.

6.6.5 Folder reklamowy sprzedawcy/producenta przedstawiający opis oferowanego produktu.

 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6.3.1 oraz 6.6.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

lub

w Formularzu Cenowym (oferta Wykonawcy) w pkt. 2. (załącznik nr 2) wskazać adres strony internetowej, gdzie Zamawiający może pobrać aktualny dokument CEIDG lub KRS.

 

 6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.8. Ofertę składa się  pod rygorem nieważności w formie elektronicznej jako załącznik do e-mail lub w formie pisemnej.

6.9. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

6.10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

6.11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.

6.12. Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub w formie pisemnej za pośrednictwem posłańca lub osobiście.

 

Oferta złożona w formie mailowej: powinna być opisana w temacie wiadomości:

OFERTA – dot. SZP.225-47.2020

 

Oferta złożona w formie pisemnej:

Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

 

oraz opisana:

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz nr faksu/lub adres mailowy

OFERTA  SZP.225-47.2020

„Zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych”

 

Nie otwierać przed dniem ……………… r. do godziny …………….

 

6.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.

6.14. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową lub w formie pisemnej - przed upływem terminu składania ofert.

a) w formie mailowej: Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie „Wycofanie” zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

b) w formie pisemne (tj. w oryginale): Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone „Wycofanie” zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania oferty. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

6.15. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

 

VII Termin składnia ofert:

7.1. Ofertę należy złożyć w formie skanu drogą mailową lub w formie pisemnej (w oryginale) na adres Zamawiającego zamowienia@wspr.olsztyn.pl  lub: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT do  24.07.2020 r. do godz. 12.00.

7.2. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający nie dokona jej otwarcia ani oceny.

 

VIII Otwarcie ofert:

8.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2020 r. o godz. 12.15 w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 9. 

8.2. Otwarcie ofert jest jawne.

8.3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

 

IX Informacja z otwarcia ofert:

9.1. Zamawiający do 3 dni od dnia otwarcia ofert, zamieści na swojej stronie internetowej BIP informację z otwarcia ofert, zawierającą nazwy Wykonawców, których oferty zostały złożone wraz z informacją o cenie oraz innych zaoferowanych kryteriach oceny ofert.

 

X Wyjaśnienia treści ofert:

10.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

XI Pytania do postępowania:

11.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl, adres: ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnie terminu składania ofert. 

11.2. Pytania (bez ujawniania źródła pytania) wraz z odpowiedziami Zamawiającego zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego.

11.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę zapytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego: https://bipwspr.warmia.mazury.pl/. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na ww. stronie internetowej.

 

XII Wynik postępowania:

12.1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP WSPR informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy wybranemu zostanie przesłana umowa do podpisu, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

XIII Uchylanie się od zawarcia umowy:

13.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy bądź nie przedstawi wymaganych przed zawarciem umowy dokumentów, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

XIV Podpisanie umowy:

14.1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

 

XV Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:

15.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

15.2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

 

XVI  Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:

16.1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

16.2. Jeżeli Formularz cenowy – Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.

16.3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

16.4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

16.5. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16.6. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

16.7. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

16.8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.

16.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

XVII Badanie ofert

17.1. Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w WSPR w Olsztynie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pracownik prowadzący postępowanie spośród złożonych ofert dokonuje badania jedynie tej oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów.

 

XVIII Rażąco niska cena

18.1. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 40%, zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.

 

XIX Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach poniżej 30 000 euro ogłaszanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie związany z przetwarzaniem danych:

19.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

19.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, email: sekretariat@wspr.olsztyn.pl tel. 89 537 38 11

19.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie  jest Pani Jolanta Janiszewska, kontakt: j.janiszewska@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537 38 50

19.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań poniżej 30 000 euro.

19.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

19.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;

19.1.6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

19.1.7. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

19.1.8. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy – oferta Wykonawcy oraz opis wymaganych parametrów technicznych  i użytkowych przedmiotu zamówienia – Zał. nr 1 do formularza cenowego

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

Zatwierdził

Marek Myszkowski

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

w Olsztynie
 

 

 

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty