Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Monika Kalińska

Dyspozytor Medyczny (Etatów: 1 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Dyspozytornia Medyczna

Miejsce zatrudnienia: Dyspozytornia Medyczna Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Nr ogłoszenia: 2/2020

Identyfikator: DM

Informacje dodatkowe:

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ  STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  W  OLSZTYNIE

OGŁASZA

NA  STANOWISKO  PRACY

Dyspozytor Medyczny

 

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

 1. WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • Posiadający co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku dyspozytora medycznego lub w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnym  oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala,
 • Posiadający wpis do książeczki doskonalenia zawodowego o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego ( dotyczy ratowników medycznych, a także osób, które już pracowały jako dyspozytor medyczny , z wyjątkiem tych, którzy przed 1 stycznia 2020 roku nie ukończyli pierwszego okresu edukacyjnego ratownika medycznego i/lub dyspozytora),
 • Posiadający  kurs doskonalący dla dyspozytora medycznego.

 

 1. WYMAGANIA  DODATKOWE:
  • Doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

- List motywacyjny .

- Życiorys zawodowy- curriculum vitae.

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

- Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1.  WARUNKI PRACY I PŁACY:
  • rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony do 31.12.2020r.,
  • wymiar czasu pracy – pełny  etat,
  • miejsce pracy – Dyspozytornia Medyczna  w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
  • godziny pracy- praca w systemie równoważnym (zmianowa 12 godzinna).

 

 1. OFERUJEMY:
  • stabilne zatrudnienie,
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
  • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
  • możliwość rozwoju zawodowego.

 

 1. ZAKRES ZADAŃ NA OFEROWANYM STANOWISKU:

Przyjmowanie zgłoszeń na numery alarmowe, dysponowanie i koordynowanie pracą zespołów ratownictwa medycznego oraz nadzór nad pracą dyspozytorów medycznych.

 

 1. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Termin składania dokumentów: od 25 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 100) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wymagane dokumenty należ składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

 Dyspozytor Medyczny

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,
ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach postepowania odbędzie się ocena predyspozycji zawodowych, dokonana przez psychologa ( nie dotyczy osób, które były zatrudnione w WSPR Olsztyn na stanowisku dyspozytora medycznego).

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

Oferty, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zatwierdził

Marek Myszkowski

Dyrektor Wojewódzkiej stacji Pogotowia Ratunkowego

w Olsztynie