Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konkursy 2020

Ogłoszono przez Monika Kalińska

KONKURS OFERT nr 8/2020 z dnia 01.07.2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Olsztynie

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

 Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  27 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2190 z późn.zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 8/2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez lekarzy systemu w Olsztynie

 

Umowy zawarte będą na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2022 r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowe: bipwspr.warmia.mazury.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego  28 b od dnia 01.07.2020 r. do 08.07.2020 r. do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2020r.  o godz. 13:30 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem http://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz widniejący wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Rejestrze Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

Informacji udziela Sekcja kadrowo - płacowa- tel. 89 537 38 17

Załączniki: