Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konkursy 2020

Ogłoszono przez Izabela Rubis

KONKURS OFERT nr 7/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

UWAGA! O godz. 11:43 (30.06.2020) zmianie uległa Specyfikacja konkursu i Formularz ofertowy

 

KONKURS OFERT nr 7/2020 z dnia 30.06.2020 uzupełniający do konkursu ofert nr 6/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

 

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  27 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.z 2020, poz. 295 z późn.zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT nr 7/2020

 uzupełniający do konkursu ofert nr 6/2020 z dnia 12.06.2020

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia podpisania do 31.12.2020 r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w  sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Pstrowskiego  28b od dnia 30.06.2020 r. do 03.07.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 03.07.2020 r.  o godz. 12:30 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: http://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Warunkiem podpisania umowy będzie: przedstawienie aktualniej polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz widniejący wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz  w przypadku pielęgniarek- Rejestrze Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych .

Informacji udziela Sekcja Kadrowo-Płacowa tel. 89 537 38 17

 

Załączniki: