Wersja archiwalna z dnia

KONKURS OFERT nr 1/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu - uzupełniający do konkursu nr 8/2022

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Wincentego Pstrowskiego 28 B

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  27 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.z 2022, poz. 633 z późn.zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr  1/2023 

uzupełniający do konkursu nr 8/2022 z 16.12.2022r.
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy Systemu

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 1.01.2023 r.  do 31.12.2026 r.

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej:  bipwspr.warmia.mazury.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego  28 b od dnia 11.01.2023r. do 27.01.2023r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2023r.  o godz. 10:30 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38.

Załączniki