Wersja archiwalna z dnia

KONKURS OFERT nr 7/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Wincentego Pstrowskiego 28 B

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  27 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.z 2022, poz. 633 z późn.zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr  7/2022

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego
przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 1.01.2023 r.  do 31.12.2026 r.

 

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej:  bipwspr.warmia.mazury.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego  28 b od dnia 20.10.2022r. do 28.10.2022r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2022r.  o godz. 9:00 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą do dnia 30.11.2022 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38.

Załączniki