Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Izabela Rubis

Deklaracja o dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28B

10-602 Olsztyn

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie posiada następujące ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • moduł wyszukiwania,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżniony kontrast odnośników,
 • odpowiedni kontrast.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-05-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Rubis, i.rubis@wspr.olsztyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 537 38 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

Do budynku głównego prowadzą 2 wejście z czego jedno dla petentów od strony głównej budynku. Wejście główne z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich na I pięto, w którym znajduje się Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Do budynków w których znajdują się: Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych oraz Sekcja administracyjno-eksploatacyjna możliwość wjazdu dla wózków inwalidzkich.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.